Algemene voorwaarden

Ondernemingsgegevens :

Naam : Valgatara
Adres : Maneveldweg 22, 3660 Oudsbergen
Email : info@valgatara.be
GSM : 0473657906
Ondernemingsnummer : 0816.720.006

Artikel 1 : Algemene bepalingen : 
De e-commerce website van Valgatara, een eenmanszaak met maatschappelijke zetel te maneveldweg 22, 3660 Oudsbergen , BTW BE 0816.720.006, biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.
Onderhavige Algemene Voorwaarden (“Voorwaarden”) zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”). Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van Valgatara moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk of per email en uitdrukkelijk door Valgatara aanvaard zijn.

Artikel 2 : Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen. 
Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld. 
Verzendingskosten : De verzendingskosten bedragen 5,60€ incl. BTW (Leveringen enkel in België).
De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Artikel 3 : Aanbod
Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Valgatara niet. Valgatara is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Valgatara is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten. Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met ons per email. Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Valgatara. Valgatara kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Artikel 4 : Online aankopen
Voor je online aankoopt, dien je je eerst te registreren met naam, voornaam ,email, tel of gsm nr. , adres, facturatieadres en/of leveringsadres indien verschillend . Je moet wel minimum 18 jaar of ouder zijn. Geef je privè adres op of eventueel het adres van je bedrijf en de BTW nummer voor een correcte factuur (De factuur wordt bezorgd bij levering, per email of per post). Vermeld ook het leveringsadres alsook een contactpersoon en telefoonnummer.  

De Klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen:
• via bancontact/payconiq
• via overschrijving na ontvangst van de factuur op rekeningnummer BE39 1430 7537 0519
• cash of app bancontact/payconiq bij levering 

Artikel 5 : Levering en uitvoering van de overeenkomst
Wijnhandel Valgatara streeft naar een snelle levering in samenwerking met Bpost. Bestellingen voor 20h00 worden de volgende dag nog verzonden zo lang de voorraad strekt. Zodra de klant zijn bestelling ons magazijn verlaat, ontvangt de klant een track and trace nummer dat je toelaat de goederen te volgen. Grote bestellingen worden op afspraak geleverd door ons eigen mensen. De levering gebeurt door Bpost ( zie artikel 2 voor alle verzendingskosten )

Tenzij anders overeengekomen of uitdrukkelijk anders bepaald, worden de goederen aan de woonplaats van de Klant geleverd binnen 30 dagen na ontvangst van de bestelling. 

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onverwijld worden gemeld aan Valgatara.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door Valgatara was geboden.

Artikel 6 : Eigendomsvoorbehoud
De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van Valgatara. 
De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Valgatara te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

Artikel 7 : Herroepingsrecht  
De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij www.valgatara.be.
De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. Alle aankopen moeten ongeopend en nieuwstaat op kosten van de klant verstuurd worden na akkoord per mail. De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag van de sluiting van de overeenkomst. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant Valgatara met Adres : Maneveldweg 22, 3660 Oudsbergen ,Email : info@valgatara.be ,GSM : 0473657906 en ondernemingsnummer : 0816.720.006  via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. De Klant kan hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar is hiertoe niet verplicht. Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken. De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan Valgatara heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan Valgatara met adres : Maneveldweg 22, 3660 Oudsbergen ,Email : info@valgatara.be ,GSM : 0473657906 en ondernemingsnummer : 0816.720.006  

De Klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.

Op voorwaarde dat hij, binnen dezelfde termijn, de ongebruikte koopwaar terugstuurt in de originele en onbeschadigde verpakking, klaar voor verkoop. Artikels die niet in deze toestand zouden verkeren bij hun ontvangst door Valgatara zullen ter beschikking blijven van de koper, die er de prijs van zal moeten betalen. De klant niet gemachtigd een herroepingsrecht uit te oefenen ingeval van levering van goederen waarvan de verzegeling is verbroken. Ingeval van uitoefening van zijn herroepingsrecht, zal de klant de koopwaar met alle middelen en op zijn eigen risico en kosten terugzenden naar Valgatara. Verzendingen “port betaald door de bestemmeling” en “tegen rembours” zullen dus worden geweigerd. In het belang van de klant wordt aangeraden het bewijs van de terugzending door de post of de vervoerder te laten valideren. De artikels dienen te worden terugbezorgd op het adres hierboven vermeld samen met de leveringsformulier, en eventueel de factuur.

Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt Valgatara zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen. 

Enkel artikelen die zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen. 

Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal Valgatara alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen, inclusief de standaard leveringskosten, aan de Klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat Valgatara op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Klant om de overeenkomst te herroepen. Bij verkoopovereenkomsten kan Valgatara wachten met de terugbetaling totdat hij alle goederen heeft teruggekregen.

Eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de Klant voor een andere wijze van levering dan de door Valgatara geboden goedkoopste standaard levering worden niet terugbetaald.

Valgatara betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

De Klant kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor:

• de levering van alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij de sluiting van de verkoopovereenkomst, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de onderneming geen invloed heeft;

• dienstenovereenkomsten na de volledige uitvoering van de dienst;

Artikel 8 : Garantie

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd. Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.

Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de Klant thuis zijn afgeleverd, dient de Klant contact op te nemen met Valgatara en het artikel op zijn kosten terug te bezorgen aan Valgatara.

De Klant moet onmiddellijk na ontvangst van de goederen een eerste controle uitvoeren. Deze onmiddellijke verificatieplicht. De Klant dient direct verifieerbare afwijkingen mee te delen aan Valgatara met verwijzing naar het correcte nummer van de leveringsnota en/of de Orderbevestiging. Het in gebruik nemen, verwerken, herverpakken, en/of doorverkopen van de door Valgatara geleverde producten wordt beschouwd als zijnde productkeuring en aanvaarding, geldt als definitieve levering van de desbetreffende producten, en bevrijdt Valgatara van haar verantwoordelijkheden en aansprakelijkheden. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 2 maanden na vaststelling ervan door de Klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging. De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant.

Artikel 9 : Klantendienst
De klantendienst van Valgatara is bereikbaar op het gsm nummer 0473657906, via e-mail op : info@valgatara.be  of per post op het volgende adres : Maneveldweg 22, 3660 Oudsbergen  . Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden. 

Artikel 10 : Sancties voor niet betaling
Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Valgatara  beschikt, is de Klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur. Onverminderd het voorgaande behoudt Valgatara zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

Artikel 11 : Privacy
De verantwoordelijke voor de verwerking, Valgatara respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens. De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden: de uitvoering van de afgesloten overeenkomst, het verwerken van de bestelling, versturen van nieuwsbrieven, reclame- en/of marketingdoeleinden. U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan:
Naam : Valgatara
Adres : Maneveldweg 22, 3660 Oudsbergen
Email : info@valgatara.be, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn. In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing: U kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Hiertoe kan U zich steeds richten tot : 
Naam : Valgatara
Adres : Maneveldweg 22, 3660 Oudsbergen
Email : info@valgatara.be .

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden. De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn logingegevens en het gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, Valgatara heeft dus geen toegang tot uw paswoord. Valgatara houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden. Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren op Email : info@valgatara.be

Artikel 12 : Gebruik van cookies
Tijdens een bezoek aan de site kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren. Sommige delen van de website zullen niet of minder goed werken zonder het gebruik van cookies.
Cookies worden gebruikt voor navigatie, formulieren, bestellingen, inloggen, identificatie,….Noodzakelijke cookies: deze dienen om de website naar behoren te laten werken, in functie van online bestellingen. Functionele cookies: zullen uw persoonlijke surfvoorkeuren onthouden zodat u sneller en aangenamer kan navigeren tussen de verschillende onderdelen van de website, zonder telkens opnieuw bepaalde gegevens te moeten ingeven. Performantie cookies: Ook kunnen bepaalde informaties worden bijgehouden die het bezoek en gedrag op de site bijhouden, om het gebruik in kaart te brengen en te kunnen verbeteren indien nodig. Third Party cookies’ zijn cookies die niet afkomstig zijn van de website zelf, maar wel van derden, bv. een aanwezige marketing of advertentieplug-in. Bv. cookies van Facebook of Google Analytics. Voor dergelijke cookies moet de bezoeker van de site eerst toestemming geven – dit kan gebeuren via een balk onderaan of bovenaan de website, met verwijzing naar deze policy, die het verder surfen op de website echter niet verhindert. Indien u geen cookies wenst toe te laten zal uw surfervaringen minder vlot verlopen. U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken. Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

Artikel 13 : Aantasting geldigheid – niet-verzaking.
Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten. Het nalaten op gelijk welk moment door Valgatara om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten. 

Artikel 14 : Wijziging voorwaarden
Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van Valgatara. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.

Artikel 15 : Bewijs
De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

Artikel 16 : Toepasselijk recht – Geschillen
Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht. De rechtbanken van de woonplaats van de Consument zijn bevoegd bij gerechtelijke geschillen. De Consument kan zich ook wenden tot het ODR-platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/).